Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Hình thức

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Vàng

(01 giải/CTKM)

03 Lượng vàng SJC 9999

109.800.000

1

109.800.000

2

Giải Bạc

(01 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

200.000

90

18.000.000

3

Giải Đồng

(03 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

270

27.000.000

4

Giải Khuyến khích

(30 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

2.700

27.000.000

Tổng cộng

3.061

181.800.000

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng./.)